Achterbanraadpleging

Eindelijk weten wat er écht leeft in jouw organisatie?

Laat medewerkers zich gehoord én gewaardeerd voelen

Neem als OR je verantwoordelijkheid: raadpleeg je achterban!

De uitdaging van elke OR is om voldoende zichtbaar te zijn in de organisatie. De hoofdopdracht van elke OR is het vertegenwoordigen van alle collega’s. En dan moet je als OR weten wat er leeft in de organisatie. De ervaring leert dat traditionele middelen en methoden vaak tekortschieten. 

Door het ontbreken van de inhoudelijke input van medewerkers wordt het lastig om als OR een gedegen onderbouwd advies te verstrekken. Dat terwijl elke OR vroegtijdig invloed uit wil oefenen. En zich serieus genomen wil voelen. En dan heb je weinig aan een poll met voorgekookte antwoordopties en een lage respons. OR-lid zijn voelt dan al gauw wat eenzaam en ondankbaar. 

Veel ondernemingsraden ervaren:

 • Een gebrek aan erkenning, zich gehoord voelen
 • Geen of lage respons op enquêtes 
 • Onvoldoende zichtbaarheid in de organisatie
 • Een incompleet beeld van wat er bij medewerkers leeft
 • Te beperkte invloed, ondanks alle inspanningen

Als OR-lid wil je het hele verhaal brengen

Dus ga je zelf wel even langs bij de afdelingen, om te vragen wat er leeft. Het resultaat? Een middag lange verhalen aanhoren van degenen die altijd wel wat te zeggen hebben. Maar jij wilt juist ook de verhalen van die ‘grote stille groep’. Dan heb je het complete brede verhaal, waarmee je een gewogen advies kan geven aan de bestuurder. 

Maar hoe betrek je de hele organisatie hierbij?

Communicatie door de OR is doorgaans het zenden van informatie en verslagen. Dat is goed om te doen! De brede achterbanraadpleging zoals die bedoeld is in Artikel 17 WOR wordt nauwelijks toegepast. Het gaat bij het raadplegen van de achterban om het inwinnen van advies. Dat is wat raadplegen – om raad vragen – exact betekent. Dat kan in een online dialoog. Daarom heeft Metamorfase de OR-dialoog ontwikkelt. Waardoor elke OR op een eenvoudige manier zijn invloed, het draagvlak onder besluiten en de zichtbaarheid van de OR verhoogt. 

Nooit meer een lage respons

Stop de cyclus van lage respons en ontdek de kracht van betrokkenheid. Met de OR-dialoog bereik je als OR een responspercentage van meer dan 40%! Het is niet zomaar een enquête of medewerker onderzoek; het is een ervaring waar medewerkers eindelijk hun stem laten horen en inhoudelijk onderbouwd meepraten over de belangrijke thema’s.

De simpele maar doeltreffende open vragen brengen diepgaand inzicht. De anonimiteit voorkomt vooringenomenheid en bevordert eerlijke feedback. Collega's waarderen de mogelijkheid van het kunnen bijdragen, waardoor een rijkheid aan bijdragen ontstaat. Dit zorgt voor interessante bijdragen, waar wij als OR en bestuurder soms met verbazing naar kijken.

De medewerkers prioriteren in de tweede ronde zelf de gegeven antwoorden, waardoor de OR-tijd efficiënt wordt gebruikt zonder enig verlies aan objectiviteit.

De heldere rapporten en de snelle terugkoppeling leiden tot een verhoogde betrokkenheid van veel meer collega’s dan voorheen; het levert de OR onderwerpen op voor initiatiefvoorstellen aan de bestuurder, en uiteindelijk meldden zich dubbel zoveel kandidaten voor de OR-verkiezingen.

Ondernemingsraad Enza Zaden te Enkhuizen

De OR als ogen en oren van de medewerkers

Als OR vertegenwoordig je de medewerkers in de organisatie. Je bent als OR de ogen en oren van de organisatie. Je brengt als OR in beeld  wat er werkelijk speelt onder de medewerkers. Met de OR-dialoog krijgt de OR een proactieve stem. Ondersteund door een professioneel online instrument voor brede achterbanraadpleging. Medewerkers voelen zich gehoord en gewaardeerd. De OR wordt daardoor een gesprekspartner met een stevige beïnvloedingspositie. Je achterban raadplegen geeft je een schat aan informatie. Deze mensen werken dagelijks met en in de situatie, waarover de OR het bestuur gaat adviseren. Deze kennis en meningen is precies wat de bestuurder nodig heeft om besluiten te nemen met meer draagvlak.  

 

Wat zegt de WOR (Wet op de Ondernemingsraden)?

Vanuit de WOR is de facilitering van de brede achterbanraadpleging geregeld in artikel 17. 

De wet is hierin heel duidelijk. De ondernemer is verplicht om alle medewerkers in staat te stellen hun mening te geven. In deze video leggen we uit hoe dit wettelijk geregeld is. 

ARVE Error: src mismatch
provider:  youtube
url: https://youtu.be/ln3dPxSpyqw?si=OoccBhQ8rvyXY45H&t=176

src: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ln3dPxSpyqw?start=176&feature=oembed
src mod: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ln3dPxSpyqw?start=176
src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/ln3dPxSpyqw

In brede achterbanraadpleging  zit ook meteen de winst voor het de bestuurder. Die wil écht weten wat er speelt, zodat de juiste acties genomen kunnen worden. Als OR wil je de bestuurder zo goed mogelijk adviseren. Dit lukt alleen als je de mening van veel medewerkers kunt leveren.    

Wil je als OR meer recht van spreken?

Wordt dan  gezien en gehoord in de organisatie. Een regelmatige, professionele brede achterbanraadpleging met de OR-dialoog verhoogt niet alleen de zichtbaarheid van de OR, maar versterkt de argumenten en onderbouwing van de OR-adviezen. 

 • Verhoog de geloofwaardigheid van de OR
 • Realiseer een aanzienlijke stijging van draagvlak in de organisatie
 • Krijg positieve feedback van medewerkers
 • Verhoog de respons tot boven de 40%
 • Voldoe aan de  wettelijke verplichtingen tot achterbanraadpleging
 

Laat jouw OR het verschil maken

Laat Metamorfase je begeleiden bij het realiseren van meer invloed, draagvlak en zichtbaarheid voor jouw OR. Neem vandaag nog contact op met JOhan Berends voor een inspirerend gesprek.Wil je eerst meer weten over de OR-dialoog? Download dan de OR-dialoog brochure.

Veelgestelde Vragen

De OR-dialoog biedt een gestructureerde aanpak met open vragen die medewerkers uitnodigen om hun mening te delen, wat diepgaandere inzichten oplevert dan gesloten enquêtes.

De WOR verplicht de ondernemer om de OR in staat te stellen de in de onderneming werkzame personen te raadplegen. De OR-dialoog biedt een efficiënte en gestandaardiseerde manier om deze raadpleging uit te voeren.

De OR-dialoog gaat verder dan oppervlakkige enquêtes door medewerkers uit te nodigen om diepgaande, open antwoorden te geven, waardoor een breder scala aan meningen en ideeën wordt verzameld.

De OR-dialoog bespaart tijd en moeite voor de OR-leden door antwoorden te prioriteren en biedt medewerkers de mogelijkheid om constructief bij te dragen aan belangrijke vraagstukken. 

De OR-dialoog is AVG-conform en volledig anoniem, waardoor de privacy van medewerkers wordt beschermd. Het biedt een veilige ruimte voor open communicatie. 

Artikel 22 is hier heel duidelijk over. Ik laat het je zien in deze video.

 

Staat jouw vraag hier niet bij? Aarzel niet. Stel jouw vraag in een mail naar JOhan@metamorfase.nl

Je krijgt altijd antwoord.