Klachtenregeling

Mocht u een klacht hebben over onze dienstverlening dan gaan wij er van uit dat u deze allereerst bespreekt met de trainer. Heeft dat naar uw mening onvoldoende resultaat, dan kunt u schriftelijk (brief of e-mail) een klacht indienen bij:

Metamorfase

Essebaan 19

2908 LJ Capelle aan den IJssel

info@metamorfase.nl

 

Direct bij ontvangst wordt de klacht gelezen en beoordeeld. Indien mogelijk wordt direct (binnen 2 dagen) contact opgenomen met de klant om te kijken of gezamenlijk tot een vergelijk te komen is. Wordt niet tot een vergelijk gekomen of moeten er zaken worden uitgezocht, dan wordt een afspraak gemaakt op welke termijn erop zal worden gereageerd. De trainer zorgt voor de benodigde informatie en komt de afgesproken werkwijze na. In het geval dat ook in tweede aanleg niet tot een vergelijk wordt gekomen, wordt de klager de mogelijkheid geboden om het geschil voor een bindende uitspraak voor te leggen aan de onafhankelijke derde,

dr.mr. Steven Jellinghaus, Advocaat te Tilburg

J. Berends, handelend onder de naam Metamorfase en dr.mr. Steven Jellinghaus, advocaat te Tilburg (hierna te noemen ‘de bemiddelaar’), komen overeen dat de bemiddelaar als onafhankelijke derde zal optreden bij de afhandeling van geschillen tussen Metamorfase en de klager.

Klager dient zich, voor zich tot de bemiddelaar te richten, eerst tot Metamorfase te hebben gewend om zijn of haar ongenoegen te tonen om zodoende Metamorfase de gelegenheid te bieden om de zaak welke tot het ongenoegen heeft geleid in onderling overleg op te lossen. De klager legt het geschil schriftelijk en beargumenteerd aan de bemiddelaar voor. Hij/zij maakt expliciet duidelijk wat de klacht jegens Metamorfase inhoudt.

Over het aan hem voorgelegde geschil doet de bemiddelaar een voor Metamorfase en klager bindende uitspraak. De bemiddelaar maakt de uitspraak gelijktijdig schriftelijk bekend aan de klager en aan Metamorfase. Na bekendmaking van de uitspraak neemt Metamorfase contact op met de klager om afspraken te maken over de afhandeling van de uitspraak. Indien de uitspraak Metamorfase oplegt iets te doen of na te laten dan geeft zij hieraan binnen twee weken na de uitspraak gevolg.

De kosten voor inschakeling van de bemiddelaar komen voor rekening van Metamorfase. Deze kosten worden door de bemiddelaar rechtstreeks aan Metamorfase gefactureerd.De kosten daarvan worden betaald door Metamorfase. Indien de klager daar niet op in gaat, dan wordt de klacht als afgehandeld beschouwd. In het geval dat er sprake is van restitutie van (een deel van) het cursusgeld, dan wordt dit binnen 2 weken na overeenkomstdatum betaalbaar gesteld aan de klager.

Alle klachten en de afhandeling ervan worden vertrouwelijk behandeld en ten minste 1 jaar bewaard.