Tijdelijke OR

Een tijdelijke OR

 

“Medezeggenschap volgt Zeggenschap”. Dat is het eerste wat er door het meest juridisch onderlegde OR-lid wordt ingebracht zodra de agenda van de Overlegvergadering het punt ‘fusie’ of ‘overname’ bevat. En, geef hem of haar eens ongelijk, want die opmerking krijgt vaak bijval vanuit het Ambtelijk Secretariaat en of de geraadpleegde vaste OR-trainer. Toch is een dergelijke uitspraak niet gebaseerd op de goede toepassing van de WOR of de interpretatie van de beschikbare jurisprudentie. In de WOR is geen enkel artikel gewijd aan de goede overdracht van medezeggenschap bij een fusie of overname.

Voor meer informatie verwijs ik je naar www.WORonline.nl waar je kan zoeken in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en uitgebreide toelichtingen op relevante jurisprudentie.

Vanuit mijn eigen ervaring als OR-lid en vicevoorzitter van de Transitie-COR met de samenvoeging van de OR-en van FortisBank en ABNAMRO in 2010 en ondersteunt door mijn thesis aan de RUG bedrijfskunde in 2011 adviseer ik betrokken ondernemingsraden om hun medezeggenschap direct – na de bekendmaking van de voorgenomen fusie – om te vormen in een Tijdelijke OR. De bestaande OR-en behouden al hun rechten (mandatering), maar de advisering over het fusie-traject en de eventueel daarmee gepaard gaande reorganisaties worden door de Tijdelijke OR van een voor-advies voorzien.

Het blad OR Informatie publiceerde in september 2012 een dubbelinterview met Caroline Princen (Raad van Bestuur ABNAMRO) en mij over de fusie van ondernemingsraden. Onderstaand de link naar het artikel ‘fuseren kun je leren’

Interview JOhan Berends – Caroline Princen_orin0809-2012

Wil je eens doorpraten over een fusie, overname of bestuurlijke fusie en welke randvoorwaarden en consequenties die hebben voor de bestuurder, de organisatie, de medewerkers en de ondernemingsraad, neem dan contact op.

Bel mij op 06 – 83 56 18 29 of vul het COACHINGSFORMULIER in. Ik bel je dan terug om een keer af te spreken.

JOhan Berends, OR-coach