Bestuurder

Mijn overtuiging is dat de ‘wettelijke verplichting’ tot het instellen van een OR het zwakste argument is voor een onderneming om een ondernemingsraad in stand te houden. 29% van de bedrijven die een OR zouden moeten instellen op basis van de WOR hebben dat niet gedaan tot op heden.

‘De handhaving van de WOR heeft geen hoge prioriteit bij de politiek’

Wilt u als directie optimaal gebruik maken van de kennis en kunde van uw belangrijkste asset – de medewerkers – zorg dan voor een professionele werknemersparticipatie in uw bedrijf.

Onderstaand vindt u een beschrijving van de mogelijkheden die ik bied om op een gestructureerde manier de werknemersparticipatie te organiseren. Neem contact op voor een gratis oriënterend gesprek: 06 – 83 56 18 29.

Oriëntatie

“Ondernemen is eenvoudig. Je hebt een idee, een visie, een product of dienst. Je toetst – bij voorkeur vooraf – of er een markt voor is. Je stelt een marktbenadering op en voert die consequent uit. Af en toe innoveer je of je doet een overname. Om dat alles mogelijk te maken ‘schaf’ je middelen aan: kapitaal, huisvesting, grondstoffen en medewerkers”.

Als ondernemen zo eenvoudig was….

De dagelijkse realiteit is meestal anders. Groeien is geen wiskundige formule en een tegenslag is geen beer die je met één gericht schot uit de weg ruimt. Tegelijkertijd is die struggle nou juist de uitdaging en de reden waarom het ondernemen u tevredenheid en trots oplevert. Diezelfde ervaring en werkelijkheid maken klanten en medewerkers ook elke dag mee buiten en binnen uw bedrijf. Hoe die ervaring en kennis naar boven gehaald kan worden met behulp van mijn begeleiding leg ik u uit in een eerste oriënterend gesprek.

In het oriënterend gesprek stellen wij samen vast welke van onderstaande stappen nog gezet moeten worden om werknemersparticipatie te effectueren:

 • Analyse van de bedrijfscontinuïteit d.m.v. CANVAS
 • De meerwaarde van gestructureerde werknemersparticipatie
 • De relatie tussen medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid
 • Analyse van de demografische opbouw en mobiliteit personeelsbestand
 • Voor en nadelen van een ondernemingsraad
 • De proactieve en effectieve inzet van de ondernemingsraad

‘Gestructureerde aandacht geven aan klanten en medewerkers, doet het bedrijf groeien’

Strategisch

De meeste ondernemers kunnen niet uitleggen wat het verschil is tussen een missie, een visie en een strategie. Het verschil maken tussen strategie (denken & papierwerk) en uitvoering (doen & handwerk) lukt meestal nog wel. Ook u vindt dat elke medewerker in het bedrijf moet weten wat in de onderneming wordt nagestreefd en welke interne en externe kernwaarden de doorslag geven. Wanneer de medewerkers onvoldoende worden betrokken bij de visie en strategievorming neemt hun betrokkenheid (ongemerkt) af. Het gevolg daarvan is een suboptimale dienstverlening en daardoor minder tevreden klanten. De medewerkers (en klanten) regelmatig actief betrekken bij de strategievorming maakt uw onderneming aantrekkelijk voor beide groepen.

‘Het is (kosten)efficiënter om het personeel tijdig bij de strategievorming te betrekken, dan hen later te moeten bijtrekken’

 In een strategie-sessie zijn de onderstaande onderwerpen opgenomen:

 • Uitleg over het verschil tussen een missie, visie en strategie
 • Analyse van de bedrijfscontinuïteit d.m.v. CANVAS
 • Het SMART beschrijven van de strategie en de kernwaarden
 • Verhogen van de bewustwording van de top 3 van inkomsten en kosten
 • SWOT-analyse kennis en kunde medewerkersbestand
 • Analyse demografische opbouw en mobiliteit personeelsbestand
 • Uitwisseling ervaring van klanten en medewerkers en het delen van uw strategie en kernwaarden
 • Intern en extern communicatieplan voor de strategie en kernwaarden

‘Medewerkers die zelf de strategie en kernwaarden formuleren, voeren die aanmerkelijk beter uit’ 

Fusie & Overname

“Tal van onderzoeken tonen aan dat 70% van de fusies en overnames mislukt. Samengevat in het begrip: ‘the merger syndrome’. Het begrip is niet eenvoudig te definiëren, maar in de kern heeft het een tweetal elementen: hoge mate van stressreactie bij alle betrokkenen en een oneigenlijke sfeer van crisismanagement. Naast deze twee elementen zijn er nog drie andere zorgpunten: onderschatting van de veelzijdigheid van integratieproblemen, gebrek aan middelen (mens en geld) die je vrij moet maken, en als derde de onderschatting van de impact op medewerkers” (bron: Marks en Mirvis 1985, onder ‘Publicaties’ is het volledige artikel opgenomen).

Het samenvoegen van organisaties heeft veel impact op de directie, medewerkers en klanten. Een goede aanpak – zonder stappen over te slaan – geeft aanmerkelijk meer kans op een geslaagde fusie. Doorslaggevend is of er voor alle betrokkenen vroegtijdig ‘binding met de fusie-organisatie’ ontstaat. Die binding wordt sterk bevorderd als beide directies en alle medewerkers vanaf het begin actief betrokken worden bij de plannen en planning van de samenvoeging.

Via bijgaande link vindt u een dubbelinterview met Caroline Princen en mij over het samenvoegen van ondernemingsraden. Daarin zijn enkele aanbevelingen opgenomen.

Interview JOhan Berends – Caroline Princen_orin0809-2012

Wilt u uw fusie of overname laten slagen, schakel mij in voor de professionele begeleiding van dat traject:

 • De analyse van de bedrijfscontinuïteit van beide ondernemingen
 • De beoordeling van de Fusie & Overnameplannen
 • De organisatorische inrichting van een TransitieTeam
 • Het opstellen van de migratieplannen
 • De inrichting van de tijdelijke medezeggenschap (Transitie-OR)
 • Het opstellen van Adviesaanvragen voor de beide OR-en
 • Het opstellen en sluiten van een convenant met Transitie Bestuur en Transitie-OR (vertegenwoordigend orgaan van beide OR-en)
 • De begeleiding van de Transitie-uitvoering (Migratie Management)
 • Het hervormen van de nieuwe medezeggenschapsstructuur

‘ProRail is een project, de reis van A naar B is een traject, ik doe alleen aan trajectbegeleiding’

Tijdelijke OR

“Medezeggenschap volgt Zeggenschap”. Dat is het eerste wat er door directies en OR-en gezegd wordt wanneer een fusie of overname zich aandient. Een dergelijke uitspraak is niet gebaseerd op de goede lezing van de WOR of de interpretatie van de beschikbare jurisprudentie. De jurisprudentie daarover is zeer schaars en specifiek.

Vanuit mijn ervaring met de samenvoeging van de OR-en van FortisBank en ABNAMRO in 2010 en op basis van het theoretisch en praktijkonderzoek binnen mijn Master thesis in 2011 adviseer ik bedrijven de medezeggenschap direct na de bekendmaking – van het voornemen tot fuseren – om te vormen in een gezamenlijke Transitie-OR. De bestaande OR-en behouden al hun rechten, maar de advisering over het fusie-traject en de eventueel daarmee gepaard gaande reorganisaties worden per direct door de Transitie-OR van een voor-advies voorzien. Hierdoor worden de belangen van beide bij de fusie betrokken medewerkers vele malen beter geborgd en efficiënter gerealiseerd. In de begeleiding van de tijdelijke (mede)zeggenschap zijn de onderstaande elementen opgenomen:

 • Begeleiden van een oriënterend overleg met de OR van de fusiepartner(s)
 • De inrichting van Advieswerkgroepen en de Transitie-OR
 • Het opstellen van een convenant tussen OR-en en fusie-bestuurder(s)
 • De begeleiding van het Ambtelijk Secretariaat van de OR-en
 • Formuleren van richtlijnen voor de Adviesaanvragen
 • De organisatie van de campagne t.b.v. de nieuwe OR-verkiezingen
 • Het structureren van de interne communicatie over de Migratieplannen

‘Als de koper van de klok niet weet waar de klepel hangt, klinkt het al snel alsof het carillon in de kelder van de toren hangt’

Themasessie

Medewerkers zijn nieuwsgierig. Heel mooi en menselijk. Daar op een goede manier mee omgaan en die nieuwsgierigheid inzetten ten gunste van de groei van het bedrijf is uw uitdaging als directie. Het regelmatig bespreken van de ontwikkelingen in de branche en de maatschappij is voor directie en personeel een motiverende bezigheid. Medewerkers zijn geïnteresseerd in de business van uw leveranciers en de manier waarop zij hun producten en diensten verkopen aan hun klanten. Het organiseren van themasessies – eventueel als initiatief vanuit uw OR – kost tijd en vereist een goede afstemming. Overweeg om de voorbereiding en uitvoering uit te besteden om daarmee periodiek extra aandacht te besteden aan uw personeel, leveranciers en klanten.

Neem contact met mij op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

‘Goed vertelde verhalen door anderen, zijn interessanter dan de eigen succesverhalen’

Beoordeling OR

“OR-werk is ook werk”. De bijdrage van de medezeggenschap aan de bedrijfscontinuïteit is niet altijd eenduidig meetbaar. Diezelfde stelling kan je overigens ook formuleren over de bijdrage van de aandeelhouders in de afgelopen jaren! Werk wordt beoordeeld omdat niemand eraan twijfelt dat het bijdraagt aan een betere prestatie van het individu en de onderneming. OR-leden benutten een deel van hun werktijd om bij te dragen aan het goede functioneren van uw onderneming. En toch is het beoordelen van het functioneren  van OR-leden voor hun taken in de medezeggenschap nog steeds geen gemeengoed. Naar mijn mening is het noodzakelijk om het functioneren van OR-leden – voor hun deeltaak Medezeggenschap – wel te beoordelen. Dat daarvoor eerst goede voorwaarden opgesteld moeten worden is bepaald geen understatement. Er zijn meerdere methoden om de beoordeling van OR-werk op een zuivere manier in te vullen. Opbrengst daarvan is dat de effectiviteit en de kwaliteit van het OR-werk toeneemt. Mogelijke opties zijn:

 • 360 graden beoordeling
 • Two-buddy-assessment-method
 • Zelfreflectie op vooraf opgestelde criteria

Neem contact op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.

‘Een beoordeling is een kadootje, als je het goed inpakt, aanpakt en uitpakt’ 

 

Mediation

Wrijving geeft glans. Is uw relatie als directie met de ondernemingsraad verslechterd in de afgelopen periode? Laat dat niet zo voortbestaan! Met mijn professionele begeleiding en een duidelijk stappenplan is herstel van de medezeggenschapsrelatie mogelijk. Besef dat onmin met de OR, doorwerkt in uw hele bedrijf. Een eventuele gang naar de Ondernemingskamer lost dat niet op. Succesvolle mediation moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij de bemiddeling tussen directie en OR gelden een aantal specifieke voorwaarden omdat het slechte klimaat invloed kan hebben op de reguliere uitvoering van het lopende Advieswerk. Neem contact op voor een mediationgesprek met uw managementteam én de OR!

‘De rijdende rechter besteedt het grootste deel van zijn tijd aan het herstel van de relatie en een kort moment aan zijn uitspraak’