Artikelen

 

Onderstaand tref je publicaties aan die een raakvlak hebben met de medezeggenschap. Deels zijn dat eigen artikelen en deels relevante artikelen van anderen. De bron is opgenomen, alsook een link naar de oorspronkelijke plaatsing. Op de desbetreffende website geef ik, als daar de ruimte voor wordt geboden, mijn mening….

Kwam het faillissement van familiebedrijf OAD als een verrassing?

(Interview met Yannina Bakker, student journalistiek aan het Windesheim College te Zwolle)

Het faillissement van het familiebedrijf OAD werd door de directie en vakbonden als een verrassing gepresenteerd. Want de Rabobank vroeg opeens om een extra kapitaalinjectie van OAD. Opeens? Doet een bank dat? En als ze daar om vragen moet je die injectie dan gelijk de volgende dag plaatsen?

Niets is minder waar. OAD worstelde al 2 jaar met een afname van de boekingen en de directie (zoon) poogde met behulp van extern advies al maanden de oprichter (vader) – inmiddels voorzitter van de Raad van Commissarissen van OAD – te overtuigen van de noodzakelijke veranderingen. Een half uitgevoerde reorganisatie in maart dit jaar (170 medewerkers verloren hun baan bij OAD) was slechts een pijnstiller. Een typisch voorbeeld van een bedrijf wat de overdracht naar de volgende generatie niet overleefde.

Lees hier het artikel van Yannina Bakker, student journalistiek.

Oad faillissement – interview Windesheim Zwolle

Maakt u zich als ondernemingsraad ook zorgen over de huidige situatie van uw onderneming? Twijfelt u ook aan richting, de strategie, de kwartaalcijfers en hoe ze te interpreteren of waar u als OR nu vooral op moet letten? Kom dan naar het congres van Reed Business en Maatschap voor Medezeggenschap. Kijk hier voor het programma op donderdag 24 oktober 2013.

http://mvmz.nl/agenda/#Podium

 

De 25 beste en slechtste Nederlandse overnames

(Bron: www.mena.nl  Merger & Acquistions)

De prestatie van Nederlandse overnames holt hard achteruit. Dat blijkt uit cijfers van Killian Mccarthy van de Universiteit van Groningen. Steeds meer overnames door Nederlandse bedrijven hebben een negatieve impact op de bedrijfsresultaten. Toch zijn er wel bedrijven die meerwaarde creëren. De overname van Games Factory door Value8 is één van de beste overnames sinds 1980. De overname van Deutsche Cargill-Mineral Oil door Petroplus International is de slechtste deal sinds 1980.

McCarty baseert de conclusies op basis van 3673 Nederlandse overnames van beursgenoteerde ondernemingen die zijn afgerond tussen januari 1980 en juli 2013. Om te bepalen of een bedrijf beter of slechter presteert na een overname heeft McCarty de ´normale´ prestatie ingeschat op basis van de historische gegevens in de jaren voorafgaand aan de overname en gebenchmarkt tegen de index waar het bedrijf staat genoteerd. Deze inschatting is vergeleken met de feitelijke prestatie in de periode na de overname en leidt tot een score. Een negatieve score betekent dat overname een negatief effect heeft op de prestatie van een onderneming.
Wat blijkt? Nederlandse bedrijven worden niet beter in overnames, maar juist slechter (zie onderstaand figuur). De rechte lijn geeft de algemene trend weer in de prestatie van deals en 95% van de bedrijven in de selectie vallen binnen het grijze gebied. De laatste jaren hebben overnames zelfs een negatieve impact op de prestatie van bedrijven.

http://mena.nl/artikel/18945/de-25-beste-en-slechtste-nederlandse-overnames

Geef OR de goede informatie

(Opinie geplaatst in Nederlands Dagblad 5 juli 2013)

Niet de ondernemingsraden maken er een potje van bij complexe reorganisaties, het zijn de bestuurders die stelselmatig te weinig en te laat informatie geven. Tot schade van het bedrijf en zijn mensen.

De aannames en metaforen vliegen mij als lezer om de oren in het opiniestuk van Aart Broek (ND 21 juni) over de ondernemingsraad en zijn leden: ‘gebrek aan rationaliteit’, ‘persoonlijke voorkeuren beïnvloeden zijn besluiten’, ‘besluiten die bijdragen aan de verdere ontwikkeling van fiasco’s’ en de ‘polderende praktijk van inspraak’. De praktijk is o zo anders, weet ik uit eigen ervaringen als vicevoorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van Fortis/ABN Amro in de transitieperiode 2009–2011 en als coach van ondernemingsraden.

OR-leden doen hun werk (want het is werk) op vrijwillige basis, zonder enig voordeel in welke vorm dan ook. Voor veel ondernemingsraden leverde de verzelfstandiging en vercommercialisering in het voorbije decennium van veel (nuts)bedrijven geen hoger salaris of meer status op. Sterker nog, een deel van hen verloor in die periode zijn baan.

Het functioneren als medezeggenschapsorgaan in dergelijke transitie-periodes is zeer complex door de hoeveelheid informatie die op hen afkomt…… lees hier verder:

http://www.nd.nl/artikelen/2013/juli/05/geef-or-de-goede-informatie#.UdaRqPrFJaU.twitter

ND 5 juli 2013 Geef OR de goede informatie

 

3 gouden tips voor veranderingen en reorganisaties

(bron: Jobbird.com 11 april 2013)
Veel bedrijven zijn er op dit moment mee bezig: veranderen en reorganiseren. De crisis laat bij veel bedrijven een duidelijk spoor achter en om te overleven moeten zaken anders worden aangepakt. Een belangrijk aspect is het welbevinden van het personeel.

Medewerkers zijn uiteindelijk de personen die het bedrijf dagelijks draaiende houden, daarom is het juist in tijden van veranderingen en reorganisaties belangrijk dat zij zo goed mogelijk door kunnen gaan met hun werkzaamheden. Met de volgende drie tips loodst u uw medewerkers zo goed mogelijk door deze, toch behoorlijk spannende tijd: 1. Blijf communiceren – Voor medewerkers is het belangrijk om te weten wat er allemaal gaande is in het bedrijf. Bij veel medewerkers gaat verandering en reorganisatie gepaard met spanning en onzekerheid op de werkvloer. Communiceer daarom voortdurend met uw medewerkers, houd hen op de hoogte van de ontwikkelingen in de besluitvorming. 2. Maak tempo – Het personeel erbij willen betrekken kost veel tijd en brengt lange discussies met zich mee. Uiteindelijk willen medewerkers maar één ding: zekerheid. 3. Manage weerstand……………..

Ik heb een vierde toegevoegd:  4. Teken een vuurtoren!

Lees mijn reactie op dit artikel hier

http://www.jobbird.com/nl/nieuws/1719528/3-gouden-tips-voor-veranderingen-en-reorganisaties

 

‘Betrek OR eerder in het proces’

28 maart 2013   bron:  ORnet.nl
Ondernemingsraden moeten eerder in het beslissingsproces van de bestuurder betrokken worden dan nu het geval is.
Dat stelde Steven ten Have, hoogleraar Strategie en verandering aan de VU en lid van de raad van commissarissen van ABN Amro, tijdens het MNO jaarcongres eind maart.

Bestuurders maken strategische beslissingen nadat zij die goed doordacht hebben. Hier nemen zij voldoende tijd voor, vaak meerdere jaren. Ze doorlopen daarmee het proces van beeldvorming, waarna een oordeel gevormd kan worden en tot slot komen ze tot een besluit. Pas in dat laatste stadium wordt de ondernemingsraad erbij betrokken, aldus Ten Have. De OR krijgt veel minder tijd om aan goede beeldvorming te doen en tot oordeel te komen en kan dus niet zo’n overwogen besluit maken als de bestuurder doet. Het zou daarom beter zijn om de OR eerder in het proces te betrekken.

 

Status van een met de OR overeengekomen Sociaal Plan

13 maart 2013 (nieuwsbrief bureau Kalden).

Voor het opvangen van de gevolgen voor het personeel van organisatorische maatregelen zoals reorganisatie, krimp, fusie, sluiting van het bedrijf wordt meestal een Sociaal Plan afgesproken. En in de meeste gevallen wordt over dat plan door de vakbonden met de werkgever onderhandeld. Maar ook de OR mag zo’n plan afspreken. Onlangs deed een kantonrechter een uitspraak over de status van een sociaal plan dat door de Ondernemingsraad was afgesproken met de bestuurder.

De kantonrechter deed zijn uitspraak in een zaak die door een werknemer aanhangig was gemaakt omdat hij niet akkoord wilde gaan met een beëindigingsregeling uit een Sociaal Plan dat door de Ondernemingsraad met de werkgever was afgesproken. Daarop vroeg de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden. De werknemer vindt ondermeer dat de vergoeding uit het Sociaal Plan te laag zou zijn en hij pensioenschade zal oplopen en trekt de geldigheid van het Sociaal Plan in twijfel, omdat het geen plan is zoals bedoeld in de ‘Aanbevelingen van de kring van kantonrechters’

http://www.nieuwsbriefmedezeggenschap.nl/nieuwsoverzicht/medezeggenschap/2905-status-van-een-met-de-or-overeengekomen-sociaal-plan.html

 

 

Tweede Kamer akkoord met wijziging WOR

(bron OR rendement, 18 februari 2013)

18 februari 2013 – De Tweede Kamer heeft op donderdag 14 februari ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). De wijziging van de WOR is nodig vanwege de hervorming van het financieringssysteem voor OR-scholing. De wetswijziging moest ingaan per 1 januari 2013, maar de behandeling van het voorstel liep vertraging op. Zodra de Eerste Kamer instemt met het voorstel, is de wijziging van de WOR een feit.

Hoewel de Tweede Kamer nu eindelijk heeft ingestemd met het wetsvoorstel voor wijziging van de WOR, leidde deze vertraagde behandeling wel tot verwarring over de ingangsdatum. In het wetsvoorstel stond namelijk dat de WOR-heffing én de GBIO-subsidie op erkende OR-scholing moesten worden afgeschaft per 1 januari 2013. Het was daarom belangrijk dat het voorstel zou worden aangenomen vóór het einde van het jaar. Ondanks dat het kabinet daarin niet slaagde, besloot de Sociaal-Economische Raad (SER) – die de taken van het GBIO heeft overgenomen – om de nieuwe regels wel alvast toe te passen per 1 januari 2013. De SER wilde daarmee duidelijkheid creëren voor de medezeggenschap.

http://www.rendement.nl/or/nieuws/id9683-tweede-kamer-akkoord-met-wijziging-wor.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter19022013campaign75

 

Ondernemingsraden voelen zich vaak gepasseerd

WOERDEN – Meer dan de helft van de ondernemingsraden (55 procent) vindt dat de directie hen bij belangrijke besluiten passeert door niet om advies te vragen.

Gemiddeld gaat het om anderhalve ‘gemiste’ adviesaanvraag per jaar.

Dat blijkt uit een onderzoek van Performa Uitgeverij en ondernemingsraadtrainer FNV Formaat onder bijna 600 ondernemingsraden en hun ondersteuners, de ambtelijk secretarissen. (bron: www.nu.nl)

 

Eén op de 20 ondernemingsraden (5 procent) kreeg vorig jaar geen enkele adviesaanvraag van de directie. Verdeeld naar sector was dat 8 procent bij bedrijven met een winstoogmerk, 6 procent in de nonprofitsector en 1 procent bij de overheid.

Vooral bij kleine organisaties tot 100 werknemers gaat het mis, concluderen de onderzoekers. Daar is in 9 procent van de gevallen geen adviesaanvraag voorgelegd, terwijl dat volgens de OR wel had gemoeten.

Wettelijk verplicht

De leiding van een onderneming is wettelijk verplicht de OR tijdig advies te vragen over belangrijke financiële en organisatorische zaken, zoals reorganisaties, fusies, overnames, verhuizingen, investeringen, leningen en adviesopdrachten aan externe deskundigen.

Performa en FNV Format hebben het onderzoek voor het eerst gehouden en zijn van plan dit jaarlijks te doen om te zien of veranderingen optreden. Verder zal FNV Format het onder meer tijdens trainingen voor ondernemingsraden onder de aandacht brengen teneinde te kijken of wat aan tekortkomingen kan worden gedaan.

 http://www.nu.nl/economie/2973329/ondernemingsraden-voelen-zich-vaak-gepasseerd.html

 

 

Twitterverslag van het #FlexDebat ABU – 26 november 2012

Van alle sprekers/debaters een aantal kernwoorden in 140 tekens……

Startberichten FlexDebat @ABUnl 

Het #FlexDebat heeft als thema: ‘de visie op en de toekomst van de flexibele arbeidsmarkt en het uitzenden in het bijzonder’

De deelnemers aan het FlexDebat zijn @mariettehamer PvdA, @svanweyenberg D66, @paululenbelt SP, @jan_vlaar CDA, @mpatijn FNV, @joopschippers UvUtrecht, @hengelgj VVD en Niek Jan van Kesteren voorzitter @VNONCW

‘In de Flexwet uit 1999 is afgesproken om het gebruik van #oproepkrachten en #nul-uren-contracten te minimaliseren’. En ja, in 2012 stijgt het juist!

De effectiviteit van de uitzendbranche blijkt uit de cijfers: ‘vanuit de WW vindt 35% een (tijdelijke) baan via uitzendwerk’ en ‘vanuit de Bijstand is dat zelfs 39%’ 

Twitterberichten nav uitspraken van Niek Jan van Kesteren, voorzitter @VNONCW

Citaat van Frits Goldschmeding “de economie trekt weer aan in september 2013” ‘Discrepantie tussen vraag en aanbod speelt cruciale rol in de werking van de arbeidsmarkt’

We moeten nu eindelijk de match op arbeidsmarkt regelen. Werklozen aan het werk in beschikbare vacatures. 85% van de werkende mensen heeft een vaste baan. Er zijn nu circa 500.000 werklozen en 272.000 openstaande vacatures voor voornamelijk lager opgeleiden.

Lees verder voor het hele verslag……  FlexDebat ABU 26 nov 2012 – Twitterverslag

 

 

Vakbonden luiden noodklok over WW-ingreep

DEN HAAG – De vakcentrales FNV en CNV hebben maandag de noodklok geluid over het voornemen van VVD en PvdA om fors te snijden in de WW. (bron www.nu.nl).

Foto:  ANP

Volgens voorzitter Ton Heerts van de FNV leidt de ingreep tot ”enorm koopkrachtverlies”. CNV-vicevoorzitter Maurice Limmen voorziet dat vooral jongeren de dupe worden van de maatregel, omdat ze veel langer gewerkt moeten hebben om in aanmerking te komen voor een uitkering.

In het regeerakkoord staat dat vanaf 1 juli 2014 de maximale WW-duur omlaaggaat van 38 naar 24 maanden. Wie dan werkloos wordt, krijgt bovendien nog maar maximaal een jaar een uitkering van 70 procent van het laatstverdiende loon. Daarna volgt nog hooguit 12 maanden een uitkering van 70 procent van het minimumloon.

Volgens Heerts leidt dat tot zeer groot koopkrachtverlies. Bij inkomens net boven het minimum gaat het om ruim 12 procent. Mensen met een modaal salaris leveren straks de helft van hun inkomen in. Bij inkomens vanaf 4200 euro per maand kan de achteruitgang oplopen tot 65 procent, zo heeft de FNV berekend.

http://www.nu.nl/economie/2956205/vakbonden-luiden-noodklok-ww-ingreep.html

 

Ondernemingsraad Van Oers 100% FNV Bondgenoten

(25-10-2012 Bron fnvbondgenoten.nl)

De verkiezingen voor de ondernemingsraad bij Van Oers zijn woensdag 24 oktober uitgelopen op een eclatante overwinning voor FNV Bondgenoten. Alle zeven gekozen or-leden bij de snack- en saladeproducent in Boxtel zijn tevens lid van FNV Bondgenoten.

Henri Janssen, bestuurder van FNV Bondgenoten: “In de verkiezingsuitslag zie ik een duidelijk signaal van de werknemers bij Van Oers dat zij hun vertrouwen aan de gekozen FNV Bondgenoten-kandidaten hebben geschonken. De or kan natuurlijk altijd op de steun van mij en FNV Bondgenoten blijven rekenen.”

‘Verkiezingen in goede harmonie’

Janssen feliciteert vooral alle werknemers en de gekozen or-kandidaten met de verkiezingsuitslag, maar ook de directie en het management van Van Oers.

Naar aanleiding van dit artikel kwam ik in gesprek met Henri Janssen en Eef Meijerink van de FNV. Ons gesprek heb ik vervolgd op LinkedIn.  Hierbij de link naar dat gesprek……

http://www.linkedin.com/groupItem?view=&gid=2426803&type=member&item=179384840&qid=4a2faf21-e067-43ed-974f-1ae6d8abaf39&goback=%2Egmp_2426803

 

Voorzitter or afgezet wegens kritiek op vakbondsbeleid Ahold

(23-10-2012 – bron fnvbondgenoten.nl)

Vanwege zijn kritiek op het vakbondsbeleid van Ahold in de Verenigde Staten heeft de ondernemingsraad van Albert Heijn het vertrouwen opgezegd in zijn voorzitter Ton Augustinus. Tegenover een Amerikaans tijdschrift had Augustinus zich boos gemaakt over de vakbondsvijandige houding van die dochterbedrijven.

In de bedrijfsvoering verbindt Ahold zich aan de standaard van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 

Gemeenschappelijke OR is geen GOR

(18 oktober 2012 – bron: OR Rendement)

Een gemeenschappelijke OR is niet hetzelfde als een groepsondernemingsraad (GOR). Naast de groepsondernemingsraad en de centrale ondernemingsraad (COR) bestaat er dus ook nog een gemeenschappelijke OR. Let goed op de verschillen tussen de medezeggenschapsvormen en kijk welke vorm het beste bij uw organisatie past.

In het bericht ‘OR, COR of GOR: wat werkt voor uw raad?’ las u al over de verschillen tussen de COR en de GOR. Maar naast deze twee vormen is er ook nog sprake van de gemeenschappelijke OR. Bij de gemeenschappelijke OR is er geen aparte OR per vestiging. In plaats daarvan zitten de gekozen OR-leden van elke vestiging gezamenlijk in de gemeenschappelijke OR.

http://www.rendement.nl/or/nieuws/id8515-gemeenschappelijke-or-is-geen-gor.html?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter23102012campaign75

Fuseren kun je leren

29 september 2012  (bron: OR Informatie –  door Take Ligteringen)

‘Medezeggenschap bij fusies en overnames onderzocht’

JOhan Berends zat in de ondernemingsraad van Fortis toen in 2008 de kredietcrisis uitbrak. De fusie van zijn organisatie met ABN Amro gaf hem het idee voor zijn afstudeeronderzoek: een studie naar het samengaan van medezeggenschapsorganen bij fusies en overnames. Samen met Caroline Princen, lid van de raad van bestuur van ABN Amro, blikt hij terug op de fusie.

Interview JOhan Berends – Caroline Princen_orin0809-2012

Kredietcrisis Fusie Overname WO Onderzoek OR COR Ondernemingsraad

 

Interview in de Telegraaf.

18 augustus 2012: Landelijke nieuws – het interview in de Telegraaf. Zie Facebook:

https://www.facebook.com/JOhanBerends#!/photo.php?fbid=430970813610944&set=a.428336103874415.90627.100000940867527&type=1&theater

 

 Zo kondig je een reorganisatie aan

08-08-2012 Website Z24 door Aernout Bouwman-Sie

Geen ondernemer staat erom te springen: tientallen, honderden of duizenden medewerkers ontslaan. Maar hoe vertel je zo’n moeilijke boodschap? Vijf do’s en don’ts op een rij.

Klik hier!Grote ontslagrondes zijn sinds de recessie toesloeg in de tweede helft van afgelopen jaar, aan de orde van de dag.
Geen ondernemer staat erom te springen, maar hoe vertel je zo’n moeilijke boodschap aan mensen met wie je al jaren samenwerkt? Docent Personeel en Organisatie Auke Klijnsma van de Hogeschool van Amsterdam en auteur van het boek ‘In goede banen’, zet de vijf do’s en don’ts op een rij.
Het boek van Auke Klijnsma ‘In goede banen’ lezen? Bestellen kan via:

 

Social Media is een kans voor uw bedrijf en de OR!

Facebook, Twitter, LinkedIn en YouTube zijn de Social Media toppers op dit moment. Veel Nederlanders – en dus ook uw collega’s – maken er dagelijks gebruik van. Zij doen dat zonder na te denken over de eventuele gevolgen qua privacy en imago. Als bedrijf en als medezeggenschap ligt dat anders. Overweegt uw bedrijf of u als Ondernemingsraad om Social Media toe te voegen aan de communicatiemix, neem dan deel aan de workshop ‘Social Media is een kans voor uw bedrijf en de OR’. De workshop is interactief. Neem uw laptop mee en open op persoonlijke titel alvast een Facebook-profiel, Twitteraccount en of LinkedIn-profiel. Elke deelnemer ontvangt een uitgebreide hand-out die in de OR-vergadering kan dienen als informatiebron en of discussiestuk. De workshop wordt gegeven door JOhan Berends van Metamorfase. Inschrijven kan via onderstaande link:

HR-directeuren willen poldermodel nieuw leven inblazen

Door: Manon Schuttrups | redactie HRpraktijk | 30 juli 2012

De Club van Elf, een gezelschap bestaande uit de HR-directeuren van tien grote werkgevers, heeft op besloten bijeenkomsten zijn zorgen uitgesproken over de tanende kracht van de vakbeweging en de teloorgang van de overlegeconomie. Ook betwijfelen de grote werkgevers of er in Nederland voldoende draagvlak is voor het Lenteakkoord van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Dit blijkt uit gesprekken met betrokkenen en documenten van de Club van Elf, zo meldt de Volkskrant. De Club van Elf bestaat uit de tien HR-directeuren van ABN Amro, Ahold

http://www.hrpraktijk.nl/nieuws/nieuws/hr-directeuren-willen-poldermodel-nieuw-leven.793668.lynkx?referer=rss

 

Arcadis evalueert werking medezeggenschap

Door: Jos Ensing en Peggy-Ann de Ridder (bron OR Informatie)

dinsdag 24 juli 2012 – Ingenieursbureau Arcadis besloot onlangs tot een grondige evaluatie van de medezeggenschap. Het idee bestond dat er ruimte is voor verbetering, en om die veronderstelling te toetsen zijn zowel de structuur als de invulling tegen het licht gehouden

De medezeggenschap binnen Arcadis besloot om zijn taak en positie eens grondig te evalueren, want het gevoel bestond dat potentiële verbeterpunten bleven liggen.

Om de omvang van dit probleem in kaart te brengen is gekeken of de huidige structuur (vorm) en invulling wel voldoende aansluiten bij de organisatie en of ze mogelijkheden bieden voor verbetering.

Men onderscheidt drie niveaus van medezeggenschap: strategisch, tactisch en operationeel. En binnen Arcadis is er voor gekozen om zich op alledrie de niveaus te begeven

http://www.orinformatie.nl/?subject=article&id=595

 

OR VU stapt naar rechter

vrijdag, 20 juli 2012 (bron: redactie beursnu, NOS)

De ondernemingsraad van de Vrije Universiteit in Amsterdam stapt naar de rechter. Op die manier wil zij voorkomen dat bij de reorganisatie gedwongen ontslagen vallen.Vanwege teruglopende subsidies en het toenemend aantal studenten moet de VU 33 miljoen euro bezuinigen. Daardoor verdwijnen er 450 fulltime arbeidsplaatsen, met name ondersteunende functies.De OR noemt de aanpak van het college van bestuur “hard en eenzijdig” en vindt het niet acceptabel dat zij geen advies heeft kunnen geven over de maatregelen.

‘Jammer’

De universiteit vindt het jammer dat de ondernemingsraad naar de rechter stapt.

Flexibilisering verandert medezeggenschap

18 jul 2012 bron: www.ornet.nl
Traditionele medezeggenschap is het uitsterven nabij. Ondernemingsraden moeten zich meer gaan richten op alternatieve vormen van inspraak. De toename van de flexibilisering van de arbeidsmarkt van de afgelopen jaren heeft hiertoe geleid.
Dit is op te maken uit een verkennende notitie van de Social Economische Raad over enkele ontwikkelingen in de medezeggenschap sinds de invoering van de Wet op Ondernemingsraden (WOR).

Uit onderzoek is gebleken dat medezeggenschap nauwelijks is meegegroeid met veranderingen in organisaties, terwijl er tegelijkertijd steeds hogere eisen worden gesteld aan de deskundigheid OR-leden. OR-leden zijn niet goed genoeg op de hoogte over uitzendwerk, tijdelijke contracten, arbeidspools, in- en outsourcing, ongelijkheid van arbeidsvoorwaarden, flexibele arbeidstijden en ontslagvergoedingen.

 

Geplaatst op 16 juli 2012 (www.unie.nl)

De ondernemingsraad van CZ deelt mee dat er voor het eind van de maand een nieuw Sociaal Plan is. Volgens De Unie is dit slecht nieuws!
Het wordt een Sociaal Plan op basis van de nieuwe kantonrechtersformule. Dit betekent voor oudere medewerkers met een lang dienstverband een ontslagvergoeding die tot een jaarsalaris lager gaat uitvallen dan het huidige Sociaal Plan. En voor jonge medewerkers een halvering van de ontslagvergoeding.

Wat hieraan vooraf ging

De Unie heeft enige tijd geleden met CZ overleg gevoerd over een nieuw Sociaal Plan. Ik heb je hierover uitgebreid geïnformeerd. De voorwaarden van CZ was van het begin af aan dat de vakbonden vooraf zouden instemmen met een ontslagvergoeding op basis van de nieuwe kantonrechtersformule. Dat is een rare manier van onderhandelen. Lees meer:

http://www.unie.nl/nieuws/actueelnieuws/articletype/articleview/articleid/1702/or-wil-sociaal-plan-afsluiten-bij-cz

Reactie van mijn kant aan De Unie, de OR van CZ en het management van CZ:

Het is een ontwikkeling – arbeidsvoorwaarden onderhandelingen door Medezeggenschap – die al langer gaande is en door zal zetten. De uitdaging is voor de 3 betrokken partijen om gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring in plaats van zich (publiekelijk) tegen elkaar af te zetten. Een tri-partiete opzet (Vakbond + OR + RvB) is voor werkgever en werknemer het meest effectief. Het is in het belang van de bedrijfscontinuïteit (werkgeversbelang) om in onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden vakbonden en OR te vragen samen te werken. Lees meer:

http://www.unie.nl/nieuws/actueelnieuws/articletype/articleview/articleid/1702/or-wil-sociaal-plan-afsluiten-bij-cz#Comment48

 

Stichting SCOOR gaat kwaliteit opleidingen ondernemingsraden bewaken

(bron www.SER.nl)

Deze zomer gaat de SER een stichting oprichten die de kwaliteit van de vorming en scholing van ondernemingsraadsleden gaat bewaken. De stichting gaat dit doen door opleidingen voor ondernemingsraden te certificeren. De naam van de stichting is Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR). Het bestuur zal bestaan uit een onafhankelijke voorzitter, vertegenwoordigers van sociale partners (waaronder de overheidswerkgevers) en een vertegenwoordiger uit de scholingsbranche. De stichting zal worden gefinancierd uit bijdragen die de opleidingsinstituten aan de stichting moeten betalen voor hun certificaat.

Certificering
De Bestuurskamer van de SER heeft inmiddels de hoofdlijnen van de certificeringsregeling vastgesteld, SCOOR zal deze verder uitwerken.

Neem contact met mij op om te bespreken hoe u als OR er voor kan zorgen dat – het bedrag wat in voorgaande jaren werd afgedragen – vanaf 2013 wordt ingezet voor een effectieve medezeggenschap!

 
 

In 2013 geen heffing ondernemingsraden meer

28 juni 2012 – Volgend jaar hoeft uw onderneming waarschijnlijk geen heffing ondernemingsraden meer te betalen bij 50 werknemers of meer. Deze jaarlijkse heffing is nu verplichte kost voor elke werkgever die een ondernemingsraad (OR) heeft of zou moeten hebben.

Is uw onderneming groot genoeg om een OR in te moeten stellen, dan heeft u in mei een aanslag van de Belastingdienst ontvangen. Daarin staat het bedrag dat u op grond van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet afdragen aan heffing ondernemingsraden. Dit is een percentage van het totale loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen over het afgelopen jaar, exclusief het eindheffingsloon (bron www.rendement.nl)

Neem contact met mij op om te bespreken hoe u als OR er voor kan zorgen dat – het bedrag wat in voorgaande jaren werd afgedragen – vanaf 2013 wordt ingezet voor een effectieve medezeggenschap!

‘Medezeggenschap in de Overgang – OR en fusies’ 

Samenvatting ten behoeve van de SER-scriptieprijs 2012. Korte beschrijving van de Master thesis met de top 3 van aanbevelingen aan de medezeggenschap die met een fusie of overname wordt geconfronteerd. De volledige scriptie komt als eBook beschikbaar na publicatie in OR informatie van een dubbelinterview met Caroline Princen, lid Raad van Bestuur ABN AMRO.

Klik <SER samenvatting 30012012 OR en fusies> voor de samenvatting in Word.

 

Minister wil instellingsgrens OR niet verhogen

Minister Kamp (SZW) ziet niets in het voorstel van VVD-Kamerlid Ziengs om de instellingsgrens voor ondernemingsraden te verhogen van vijftig naar honderd werknemers (bron: ORnet 12 juni 2012)